Ekonomická agenda

 • spracovanie evidencie odoslaných a prijatých faktúr
 • spracovanie pokladničnej knihy
 • spracovanie evidencie dlhodobého majetku

 

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola formálnej správnosti a preukaznosti prvotných dokladov
 • zaúčtovanie účtovných prípadov do peňažného denníka
 • generovanie mesačných alebo švrťročných  prehľadov výsledkov hospodárenia, predbežná výška dane a saldokontá pohľadávok a záväzkov
 • odsúhlasenie zostatkov s klientom
 • spracovanie  evidencie a priznania k DPH
 • elektronické podávanie dokumentov v mene klienta

 

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov

 • spracovanie účtovnej závierky
 • vypracovanie inventarizácie
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov